ارتباط با ما

 

eia icon telephoneنشاني:
شيراز، خيابان نشاط ، سالنهاي سينا و صدرا ، طبقه دوم ، مرکز آموزش مداوم و قطب علمي آموزش الکترونيکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز

صندوق پستي:  1846-7134

تلفن:
32352942- 071
32300037- 071
32351156- 071

داخلی: 2047

فاکس (دورنما):
32303061- 071

نشانی الکترونیکی وبگاه قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته: http://ceel.sums.ac.ir

 

فرم ارتباط با ما

نام خانوادگی
Invalid Input

پست الکترونیکی
به درستی وارد نمایید.

متن پیام
Invalid Input

کد امنیتی(*)
کد امنیتی   بارگذاری مجددکد امنیتی را به درستی وارد نشده است.