آرشیو جلسات

عنوان جلسهتاریخفایل مقالهفیلم ضبط شدهسخنرانانتوضیحات
جلسه شماره 6 - موضوع الف 15/4/96 دانلود فایل مقاله مشاهده فیلم ضبط شده دکتر منصور مسجدی جهت ثبت نظر به انتهای مطلب مراجعه نمایید.
جلسه شماره 6 - موضوع ب 15/4/96 دانلود فایل مقاله دانلود فیلم ضبط شده دکتر منصور مسجدی جهت ثبت نظر به انتهای مطلب مراجعه نمایید.
جلسه شماره 6 - موضوع ج  15/4/96  دانلود فایل مقاله  دانلود فیلم ضبط شده  دکتر منصور مسجدی  جهت ثبت نظر به انتهای مطلب مراجعه نمایید.